Consultoria i assessorament recursos humans
  • Assessorem a les empreses des de la seva constitució fins a la seva dissolució.
  • Planificació i Organització de RRHH
  • Planificació de la seva estructura funcional, per tal d’aconseguir una major qualitat en la prestació dels serveis i contractació de personal.
  • Interpretació de la legislació vigent en matèria laboral, s’assessora i s’elaboren propostes per a la selecció i contractació dels empleats donant resposta a les diferents modalitats de contractació segons el lloc de treball a cobrir.
  • Elaboració d’informes jurídics corresponents als permisos retribuïts, llicències sense sou, cotització, càlcul de quitances, jubilació, llocs de treball, incapacitats laborals i d’altres.
  • Seguretat Social : solució de consultes en referència a les obligacions de les empreses i treballadors amb la Tresoreria de la Seguretat Social, com incapacitats laborals, cotització, recaptació, alta i baixes de personal, etc.