Auditories laborals

Son absolutament necessàries ja que l’Auditoria no és estàtica sinó dinàmica donat las disposicions que contradiuen les anteriors i altres de noves.

 

 • Estudi i anàlisi del grau de compliment de la normativa laboral i de Seguretat Social:
  • Les condicions aplicables a l’empresa per prevenir possibles conflictes laborals,
  • Evitar sancions administratives, responsabilitats de l’empresari,
  • Aprofitar els avantatges de la correcta aplicació de la normativa laboral, per la negociació d’una compravenda, fusió o absorció d’empreses, entre d’altres.

 

 • Contractació: analitzar les modalitats tant del personal del planta com els contractes existents a través d’Empreses de Treball Temporal i clàusules contractuals que són apropiades,  període de prova, sistema de jornada i horari , formació relativa a la llei de prevenció de riscos laborals, aspectes rellevants de les relacions laborals (condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional, modificacions substancials de condicions de treball, procediments disciplinaris) per al correcte compliment de les condicions del contracte d’acord amb la legalitat i de les obligacions relatives a la comunicació dins del termini davant els organismes oportuns.

 

 • Contractació d’estrangers i la verificació si és el cas , dels corresponents permisos de treball en vigor.

 

 • Anàlisi dels contractes de serveis, tant d’empreses com d’autònoms contractats per l’execució de treballs relacionats amb la pròpia activitat de l’empresa, o d’altres activitats per tal de descartar la possible existència d’alguna relació laboral encoberta, així com el correcte compliment de la normativa en matèria de subcontractació.

 

 • Polítiques retributives, revisió de les retribucions de personal, si compleixen els mínims establerts en el Conveni Col·lectiu d’aplicació, si estan cobertes les millores o obligacions socials que reguli el Conveni, liquidacions , comprovant la seva fórmula de càlcul perquè s’ajusti a la normativa, donant instruccions a la implantació i / o modificació de conceptes salarials segons necessitats de l’empresa i la correcta aplicació de les retencions a compte de l’IRPF en les nòmines dels empleats, d’acord amb la seva situació personal.

 

 • Seguretat Social, analitzant les liquidacions de les cotitzacions mensuals, la correcta aplicació de tipus, la cotització per accidents de treball, l’aplicació de bonificacions o reduccions en la seguretat social, cotització per hores extres, si les bases de cotització recullen tots els conceptes e imports que han de formar part d’ aquesta , així com la cotització per endarreriments i variables. Verificació de totes les obligacions relatives als moviments d’afiliació dels treballadors (altes / baixes / variacions).
 • Contenciós, o procediments sociolaborals oberts, litigis davant la jurisdicció social o Inspecció de Treball, avaluant les possibles responsabilitats que puguin derivar-se per a l’empresa.

 

 • Seguretat i salut laboral, verificar el compliment normatiu, l’existència d’un servei de prevenció, propi o aliè, els procediments de seguretat, justificants de vigilància de la salut dels treballadors, així com el rigorós seguiment des de la baixa mèdica, tant si és per malaltia comuna com per accident de treball o malaltia professional. Assessorament des del moment en què succeeix l’accident, prestant assistència en procediments sancionadors davant la Inspecció de Treball dels procediments de responsabilitat empresarial penal i laboral i de responsabilitat civil derivats d’accidents de treball.

 

 • Representació legal dels treballadors, indagar quina és la que ostenta l’empresa i, si escau, donar les instruccions sobre les comunicacions i deures respecte als mateixos.

 

 • Enquadrament en seguretat social d’administradors i socis que prestin els seus serveis a la companyia.

 

 • Alta direcció. Supervisió dels contractes d’alta direcció , per si escau dissenyar, negociar i redactar els mateixos segons necessitats de les parts, assessorant sobre les implicacions derivades del nomenament de l’ òrgan d’administració.

 

 • Altres obligacions laborals, supervisar les comunicacions d’obertura de centres de treball, calendaris laborals de cada centre i registre horari.

 

L’informe d’auditoria recollirà totes les incidències que es detectin, assenyalant en el seu cas la norma infringida assessorant el seu ajust per poder afrontar amb èxit una inspecció i evitant la sanció o les conseqüències dels incompliments que hi pugui haver per a l’empresa.