Extinció objectiva

En ella no intervé la voluntat del treballador i ve motivada o per unes causes objectives, determinades de forma tancada per l’ordenament laboral en l’Estatut dels Treballadors, i que faculta l’empresari a extingir el contracte de treball.

Tot i que la majoria de les extincions objectives es produeixen per causes econòmiques, hi ha d’altres causes com són organitzatives, tècniques i de producció, que poden justificar una extinció objectiva.

El treballador, si s’acrediten aquestes circumstàncies, té dret a una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall d’1 any.