Negocicacions col·lectives

Venen donades quan es dilucida un interès col·lectiu tant pacífic, com pot ser negociar un conveni col·lectiu, reglaments de règim interior , etc. , com per interpretació de norma que podria donar lloc a una mediació o conflicte col·lectiu en forma de demanda davant del Tribunal Laboral de Catalunya o bé davant dels Jutjats del Social si no hi ha acord. És important saber que d’un conflicte col·lectiu es pot passar a una vaga, però no a l’inrevés.

Evidentment la nostra funció és assessorar sobre les causes que han motivat el conflicte, operar i per descomptat intervenir en totes les actuacions fins al Jutjat .
Pensem que ens seguim regint per una llei de conflictes que data de 1977 i que posa com a única condició per ser legal , 5 dies de preavís per a empreses privades i de 10 per a empreses públiques.